Alive To God – Daily Thought

DW24JUN16
ENGLISH

Deuteronomy 30:19

‘I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live!’

 • Life is a series of choices.
 • Certain choices take us upward and others will bring us down.
 • Don’t settle for anything less than God’s best for you and your family.
 • Make a conscious choice and choose life over death, blessings over curses.

Prayer: Lord, in this solemn moment I make my choice. I choose to follow You and as a result I choose the life You offer me. I declare that this is a settled matter and I look forward to the outflow that You promise me in Your Word. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Deuteronòmium 30:19

‘….; die lewe en die dood , die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag.’

 • Die lewe is ‘n reeks keuses.
 • Sekere keuses sal ons opwaarts neem terwyl ander ons sal afbring.
 • Moenie minder as God se beste vir jou en jou familie aanvaar nie.
 • Maak ‘n bewuste keuse en kies lewe bo die dood, seën bo vloeke.

Gebed: Here, in hierdie plegtige oomblik maak ek my keuse. Ek kies om U te volg en dus kies ek die lewe wat U my aanbied. Ek verklaar dat hierdie ‘n afgehandelde saak is en ek sien uit na die uitvloeiïng wat U in U Woord belowe. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Deuteronomio 30:19

“Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes.”

 • La vida es una serie de elecciones.
 • Algunas elecciones nos llevan para arriba y otras nos hacen descender.
 • No te conformes por nada menos que lo mejor que Dios tiene para ti y para tu familia.
 • Has una elección consciente y elije la vida sobre la muerte, bendiciones en lugar de maldiciones.

Oración: Señor, en este momento solemne hago mi elección. Elijo seguirte a Ti y como resultado, elijo la vida que Tú me ofreces. Declaro que es un asunto sellado y miro con ilusión el resultado que Tú me prometes en Tu Palabra. Amén.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: