Alive To God – Daily Thought


ENGLISH

Isaiah 51:10

‘Are you not the same today, the One who dried up the sea, making a path of escape through the depths so that Your people could cross over?’

 • We must never forget the great things that God has always done for His people.
 • He has not changed and He still wants to do great things for you today.
 • Trust Him for the miracle and breakthrough that you need.
 • Just as He has made a way before, He will come and make a way again.

Prayer: Lord, You were the One that parted the ocean and made a way where there seemed to be no way. I give you my situation and I ask that You will work a miracle for me because I know You are the same faithful God. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Jesaja 51:10

‘Is dit nie U wat die see, die waters van die groot wêreldvloed drooggemaak het nie, wat van die dieptes van die see ‘n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes nie?’

 • Ons moet nooit die groot dinge wat God altyd vir Sy mense gedoen het, vergeet nie.
 • Hy het nie verander nie en Hy wil nogsteeds vandag vir jou groot dinge doen.
 • Vertrou Hom vir die wonderwerk en deurbraak wat jy nodig het.
 • Netsoos wat Hy voorheen ‘n pad gemaak het, sal Hy kom en weer ‘n pad maak.

Gebed: Vader, U was die Een wat die waters geskei het en ‘n pad gemaak het waar dit gelyk het of daar geen weg was nie. Ek gee U my situasie en vra dat U ‘n wonderwerk vir my sal doen want ek weet U is dieselfde getroue God. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Isaías 51:10

“¿No fuiste tú el que secó el mar, esas aguas del gran abismo? ¿El que en las profundidades del mar hizo un camino para que por él pasaran los redimidos?”

 • Nunca debemos olvidar las grandes cosas que el Señor ha hecho para Su gente.
 • Él no ha cambiado y aun quiere hacer grandes cosas para ti hoy.
 • Confía en Él para el milagro y la liberación que necesitas.
 • Así como ha hecho un camino antes, Él vendrá y nuevamente hará un camino.

Oración: Señor, Tú eres quien partió el océano e hizo un camino donde parecía que no había camino. Te entrego mi situación y te pido que obres un milagro para mí, porque sé que eres el mismo Dios fiel. Amén.

www.alivetogod.com

FRENCH

Ésaïe 51:10

‘N’est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui frayas dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés?’

 • Nous ne devons jamais oublier les grandes choses que Dieu a toujours faites pour son peuple.
 • Il n’a pas changé et Il veut toujours faire de grandes choses pour toi aujourd’hui.
 • Fais-lui confiance pour le miracle et la percée dont tu as besoin.
 • Tout comme Il a frayé un chemin au paravant, Il viendra et frayera un chemin à nouveau.

Prière: Seigneur, Tu es celui qui sépara l’océan et fraya un chemin là où il semblait y en avoir aucun. Je te donne ma situation et je demande que Tu puisses faire un miracle pour moi parce que je sais que Tu es le même Dieu fidèle. Amen.

www.alivetogod.com

PILIPINO

Isaiah 51:10

“Ikaw ba ay kakaiba na sa ngayon, ang nagpatuyo ng dagat, gumawa ng daanan para makatakas sa pamamagitan ng lalim para ang Iyong mga tao ay makatawid?”

 • Hindi natin dapat kalimutan ang mga bagay na ginawa ng atin Diyos para sa kanyang mga tao.
 • Hindi Siya nagbago at gusto pa din Niya na gumawa ng mga malalaking bagay para iyo ngayon.
 • Magtiwala ka sa Kanya at sa Kanyang mga kababalaghan at pambihirang tagumpay na iyong kailangan..
 • Katulad ng nakaraan na gumawa Siya ng paraan ay ganuon din Siya nag gagawa ulit ng daan para sa atin.

Dasal: Panginoon, Ikaw na naghati ng dagat at gumawa ng daan sa mga pagkakataong wala kang nakikitang puedeng daanan. Aking ibinibigay sa Iyo ang aking kalagayan at aking hinihiling na gumawa ka ng kababalaghan para sa akin dahil alam ko na Ikaw ang hindi nagbabagong tapat na Diyos. Amen.

www.alivetogod.com

XITSONGA

Esaya 51:10

‘Xana a hi wena u phyiseke mati elwandle, u omisa swidziva swa rona. Kutani u boxa ndlela laha a ku ri ni swidziva leswaku lava u va kutsuleke va kota ku tsemakanya xana?

 • A hi fanelanga ku rivala swilo leswikulu leswi Xikwembu xi swi endleke eka vanhu va xona.
 • A nga hundzuki na swona wa ha ta ku endlela swilo leswikulu ni namuntlha.
 • Nwi tshembi eka masingita na ku humelela ka wena loku u ku lavaka.
 • Tani hi leswi a nga endlaka ndlela wa ha ta ta ku ta endla ndlela na kambe.

Xikhongelo: Xikwembu,hi wena Hosi u nga ava lwandle u endla ndlela laha aku ti komba ku ri hava ndlela. Ndzi ku nyika swiyimo swa mina leswaku u tirha masingita hikuva ndza swi tiva leswaku wa ha ri Xikwembu xa ntiyiso.Amen.

www.alivetogod.com