Alive To God – Daily Thought


ENGLISH

Daniel 10:12

‘Don’t be afraid. Since the first day you began to pray for understanding and to humble yourself before your God, your request has been heard in heaven.’

 • I wonder if we will ever realise how powerful our prayers actually are.
 • If we believed that when we prayed our prayers are heard, we would pray more.
 • Let’s not hesitate in bringing our requests and longings to the Lord.
 • From the very first time we call out to Him, He hears us and will intervene.

Prayer: Lord, as I start this new week, I bring my requests and petitions to You. Thank You that You hear my every prayer and I can have the confidence that my request has been heard in heaven! Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Daniël 10:12

‘Toe sê hy vir my: Wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom;’

 • Ek wonder of ons ooit sal besef hoe magtig ons gebede eintlik is.
 • As ons geglo het dat wanneer ons gebid het is ons gebede verhoor, sou ons meer gebid het.
 • Kom ons aarsel nie om ons versoeke en verlange na die Here te bring nie.
 • Van die heel eerste oomblik wat ons Hom aanroep, hoor Hy ons en sal Hy vir ons intree.

Gebed: Vader, waar ek hierdie nuwe week begin, bring ek my versoeke en petisies na U toe. Dankie dat U elkeen van my gebede hoor en dat ek kan vertrou dat my versoeke in die hemel gehoor is! Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Daniel 10:12

“Entonces me dijo: “No tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí.”

 • Me pregunto si alguna vez nos daremos Cuenta de cuán poderosas son nuestras oraciones.
 • Si creyéramos que cuando oramos, nuestras oraciones son escuchadas, entonces oraríamos más.
 • No dudemos en traer nuestras peticiones y anhelos al Señor.
 • Desde el primer momento en que lo llamamos, Él nos ha escuchado e intervendrá.

Oración: Señor, al comenzar esta nueva semana, te traigo mis necesidades y mis peticiones. Gracias porque escuchas cada oración y puedo tener la confianza de haber sido escuchado. Amén.

www.alivetogod.com

FRENCH

Daniel 10:12

‘Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de tes paroles que je viens.’

 • Je me demande, en réalité si nous nous rendrons compte de combien puissantes sont nos prières.
 • Si nous avons cru que lorsque nous avons prié, nos prières ont été entendues, nous prierions plus.
 • N’hésitons pas d’apporter nos requêtes et désirs au Seigneur.
 • Dès la toute première fois lorsque nous l’invoquons, Il nous entend et Il interviendra.

Prière: Seigneur, comme je commence cette nouvelle semaine, je t’apporte mes requêtes et pétitions. Merci de ce que Tu entends chacune de mes prières et je peux avoir confiance que  ma requête a été entendu au ciel! Amen.

www.alivetogod.com

PILIPINO

Daniel 10:12

‘Huwag kang matakot. Mula sa unang araw na ikaw ay nag umpisang magdasal para humingi ng pagkakaunawa at nagpakumbaba ka sa harap ng iyong Diyos, ang iyong hiling ay narinig sa kalangitan.’

 • Ako ay nagtataka kung ating bang malalaman kung gaanong kalakas ang ating mga dasal.
 • Kung tayo ay naniniwala na kapag tayo ay nagdasal ng ating dasal ay ito ay naririnig, at tayo ay magdadasal pa ng husto.
 • Huwag tayong mag atubili na dalahin ang ating mga hinihiling at mga inaasamasam sa Panginoon.
 • Mula sa unang pagtawag sa Kanya, naririnig na Niya tayo at Siya ay makikialam.

Dasal: Panginoon, sa umpisa ng linggong ito, aking dinadala ang aking mga hiling at petitisyon sa Iyo. Salamat po na Iyong naririnig ang bawa’t aking dasal at ako ay kumpyansa ang mga hiling na ito ay Inyong narinig sa langit! Amen.

www.alivetogod.com