Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

2 Samuel 7:25

‘And now, LORD God, keep forever the promise You have made concerning Your servant and his house. Do as You promised!’

 • The Lord is faithful and He will do what He has promised to do.
 • We can, however, claim the fulfilment of each and every promise.
 • The promises of God give us hope for each day that lies ahead.
 • Let us believe what the Lord has said and let us not give in to doubt.

Prayer: Lord, thank You that You keep Your promises. You fulfil the words that You have spoken and You do what You have promised to do. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

2 Samuel 7:25

‘Laat dan nou, HERE God, die woord wat U oor u kneg en oor sy huis gespreek het, in vervulling gaan tot in ewigheid, en doen soos U gespreek het.’

 • Die Here is getrou en Hy sal doen wat Hy belowe het om te doen.
 • Maar ons kan die vervulling van ieder en elke belofte opeis.
 • Die beloftes van God gee ons hoop vir elke dag wat voorlê.
 • Kom ons glo wat die Here gesê het en laat ons nie oorgee aan twyfel nie.

Gebed: Vader, dankie dat U, U beloftes hou. U vervul die woorde wat U gespreek het en U doen wat U belowe het om te doen. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

2 Samuel 7:25

“Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que les has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra.”

 • El Señor es fiel y hará lo que ha prometido que hará.
 • Por eso, podemos reclamar el cumplimiento de cada una de Sus promesas.
 • Las promesas de Dios, nos dan esperanza para día que está por venir.
 • Creamos entonces lo que el Señor ha dicho y no tengamos ninguna duda.

Oración: Señor, gracias porque Tú guardas tus promesas. Que se cumpla todo lo que has dicho, cumple tus promesas. Amén.

www.alivetogod.com

XHOSA

2 ekaSamweli 7:25

‘Kaloku, Yehova Thixo, ilizwi olithethileyo ngomkhonzi wakho, nangendlu yakhe limise kude kuse ephakadeni, wenze njengoko ukuthethileyo.]

 • UYehova uthembekile, uzakwenza konke oko akuthembisileyo.
 • Sinako ukugcoba ngokuzaliseka kwesithembiso imihla yonke.
 • Izithembiso zikaThixo zisinika ithemba, yonke imihla yokuphila kwethu.
 • Masikholelwe yinto uThixo ayithethileyo, masingavumeli iintandabuzo.

Umthandazo; Nkosi, Ndiyabulela ukuba uzifezekisa izithembiso zakho. Uyalizalisekisa iZwi olithethileyo, uyakwenza konke okuthembisileyo. Amen

www.alivetogod.com