Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

Isaiah 54:17

‘…no weapon turned against you will succeed. You will silence every voice raised up to accuse you. These benefits are enjoyed by the servants of the LORD; their vindication will come from Me. I, the LORD, have spoken!’

 • There are benefits that we can enjoy as ‘servants of the Lord’.
 • These benefits include the knowledge that the Lord has the final say on all matters.
 • Things may look overwhelming, but He can turn it all around.
 • He can silence the enemy and stop the rot of the enemy’s plans.

Prayer: Lord, thank You for the many benefits that I can enjoy as Your child. Thank You that You come against the enemy’s plans and You vindicate and rescue me. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Jesaja 54:17

‘Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die HERE en hulle geregtigeid wat uit My is, spreek die HERE.’

 • Daar is voordele wat ons as ‘knegte van die Here’ kan geniet.
 • Die wete dat die Here die finale sê het or alle dinge word by hierdie voordele ingesluit.
 • Dinge mag oorweldigend lyk, maar Hy kan alles omdraai.
 • Hy kan die vyand stil maak en die verrotting van die vyand se planne stopsit.

Gebed: Vader, dankie vir al die voordele wat ek as U kind kan geniet. Dankie dat U teen die vyand se planne optree en dat U my red en regverdig maak. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Isaías 54:17

“…No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti; toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede —afirma el Señor—.”

 • Esta es la herencia que podemos disfrutar “los siervos del Señor”.
 • Esta herencia, incluye la convicción de que el Señor tiene la última palabra en todos los asuntos.
 • Las cosas pueden parecer agobiantes, pero Él puede revertir la situación.
 • Él puede silenciar al enemigo y detener la putrefacción de los planes del enemigo.

Oración: Señor, gracias por la herencia que me permites disfrutar como hijo tuyo. Gracias porque Tú actúas en contra de los planes del enemigo y me justificas y reivindicas. Amén.

www.alivetogod.com

XHOSA

UIsaya 54:17

‘Zonke izixhobo ezikhandelwa ukulwa nawe eziyi kuba nampumelelo; zonke iilwimi ezimelene nawe ematyaleni uya kuzigweba. Lilo eli ilifa labakhonzi bakaYehova, nobulungisa babo obuphuma kum; utsho uYehova.’

 • Kukho izinto esizifumanayo ngokuba zizicaka zikaThixo.
 • Ezinye zezinto lulwazi lokuba uThixo uyagqibela kwiinto zonke.
 • Izinto zingabonakala ngathi zingapha kwamandla akho, kodwa uThixo angazitshintsha izinto.
 • Angalithulisa kuthi cwaka utshaba, aphelisi yonke imisebenzi yalo engcolileyo.

Umthandazo: Nkosi, ndiyabulela ngazo zonke izinto endizixhamlayo njengomntwana wakho. Ndiyabulela ukuba undilwela kwiintshaba zam, ungavumi ukuba ziphumelele izicwangciso zazo ngobomi bam. Amen.

www.alivetogod.com