Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

Isaiah 41:10

‘Don’t be afraid, for I am with you. Don’t be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand.’

 • Don’t be afraid and don’t be discouraged, is the Lord’s comfort to you.
 • Living without fear and staying encouraged is the way HE wants us to live our lives.
 • He is YOUR Lord and God, so rest in Him.
 • He will strengthen you, help you and hold you up.

Prayer: Lord, I will not be afraid and I will not be discouraged. You are my God and You will strengthen me, You will help me and You will hold me up. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Jesaja 41:10

‘Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.’

 • Die Here vertroos jou deur te sê jy moenie bevrees wees of ontmoedig wees nie.
 • Hy wil hê dat ons onbevrees en bemoedig ons lewens moet lewe.
 • Hy is JOU Here en God, so rus in Hom.
 • Hy sal jou versterk, jou help en jou staande hou.

Gebed: Vader, ek sal nie bevrees wees nie en ek sal ook nie ontmoedig wees nie. U is my God en U sal my versterk, U sal my help en staande hou. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Isaías 41:10

“Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa.”

 • No temas ni te angusties, es el consuelo que te ofrece el Señor.
 • Vivir sin temor y con ánimo, es la forma en que Él quiere que vivamos nuestras vidas.
 • Él es tu Señor y tu Dios, así que descansa en Él.
 • Él te fortalecerá, te ayudará y te sostendrá.

Oración: Señor, no temeré ni me angustiaré. Tú eres mi Dios y me fortalecerás. Tú me ayudarás y me sostendrás. Amén.

www.alivetogod.com

XHOSA

 uIsaya 41:10

‘Musa ukoyika, kuba ndinawe mna, musa ukubhekabheka, kuba ndinguThixo wakho; ndikukhaliphisile, ewe, ndikuncedile, ndikuxhasile ngesandla sam sokunene sobulungisa bam.

 • musa ukoyika, sukuphakuzela uThixo ngumthuthuzeli wakho.
 • Ukuphila ngaphandle koloyiko, unethemba yindlela uThixo afuna siphile ngayo.
 • UnguThixo wakho, ngoko, phumla kuye.
 • Uzakunika amandla, akubambe; akugcine.

Umthandazo: Nkosi, Andizokoyika, ndingazukubhekabheka. UnguThixo wam, nguwe ondinika amandla. Uyandindixhasa, undigcine. Amen.

www.alivetogod.com