Alive To God – Daily Thought
ENGLISH

Psalm 31:6-7

‘I trust in the LORD. I will be glad and rejoice in Your unfailing love, for You have seen my troubles, and You care about the anguish of my soul.’

 • We can celebrate the goodness and the unfailing love of the Lord.
 • He knows every detail of our lives and He sees every aspect in detail.
 • Even the struggles that are hidden in our hearts are open and visible to Him.
 • Because of the fact that He knows and He cares, we can trust Him completely.

Prayer: Lord, thank You for Your unfailing love and core for me. My life is not hidden from Your gaze. You know, You care and I will trust and rest in You. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 31:7-8-9A

‘Ek haat die wat nietige afgode vereer, maar ék vertrou op die HERE. Ek wil juig en bly wees in u goedertierenheid, omdat U my ellende aangesien, my siel in die benoudhede geken het, en my nie oorgelewer het in die hand van die vyand nie; …….’

 • Ons kan die goedheid en onfeilbaarheid liefde van die Here, vier.
 • Hy ken elke besonderheid van ons lewens en Hy sien elke aspek presies soos dit is.
 • Selfs die stryd wat in ons harte gebêre is, is vir Hom oop en Hy sien dit duidelik.
 • As gevolg van die feit dat Hy weet en om gee, kan ons Hom tenvolle vertrou.

Gebed: Vader, dankie vir U onfeilbare liefde en ondersteuning vir my. My lewe is nie weggesteek buite U sig nie. U weet, U gee om en ek sal U vertrou en in U rus. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 31:6-7

“ Yo confío en ti, Señor. Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma.”

 • Podemos celebrar la bondad y el amor incondicional del Señor.
 • Él sabe cada detalle de nuestra vida y conoce cada detalle.
 • Incluso las luchas que están escondidas en nuestro corazón están abiertas y visibles para Él.
 • Por esto, porque Él sabe, y le importa, es que podemos confiar en Él por completo.

Oración: Señor, gracias por tu amor incondicional y por tu cuidado. Mi vida no está escondida de tu vista. Tú sabes y te importa, y yo confiaré y descansaré en Ti. Amén.

www.alivetogod.com

XHOSA

Indumiso 31:6-7

‘Ndikholose ngoyehova mna. Ndiyakugcoba ndivuye ngenceba yakho. Ngenxa enokuba uzibonile iintsizi zam.’

 • Sinako ukuvuya sigcobe ngenxa yobulungisa nothando olungapheliyo luka Yehova.
 • Ukukho nto ifihlakeleyo kuye ngobomi bethu.
 • Nditsho kwaneentsokolo ezifihlakeleyo ezintliziyweni zethu, kuye zityhiliwe.
 • Ngenxa yokuba esazi, kwaye esikhathalele, sinako ukumthemba ngokupheleleyo.

Umthandazo: Nkosi, ndiyabulela ngothando olungagungqiyo, nangokundikhathalela kwakho. Akukhonto ifihlakeleyo kuwe ngobomi bam. Uyandazi, undikhathalele kwaye ndizakuthembela ndiphumle kuwe. Amen.

www.alivetogod.com