Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

2 Samuel 2:4

‘The men of Judah came to Hebron, and there they anointed David king over the tribe of Judah. ’

 • Each one of us has a purpose and calling in God.
 • David was chosen and anointed by the Lord to be a King.
 • You are chosen and called by the Lord for His purposes.
 • Step up and into the things God has prepared for you to do and don’t shy away.

Prayer: Lord, I realise that I am not here by mistake or by accident. I am Your child and as such You have placed me where I am for a purpose and a reason. May I be the salt and the light that you created me to be. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

2 Samuel 2:4

‘Daarna het die manne van Juda gekom en Dawid daar as koning oor die huis van Juda gesalf.’

 • Elkeen van ons het ‘n doel en roeping in God.
 • Dawid was gekies en gesalf deur die Here om a Koning te wees.
 • Jy is gekies en geroep deur die Here vir Sy doele.
 • Tree aan en in die dinge wat God vir jou voorberei het om te doen en moenie wegskram nie.

Gebed: Vader, ek besef dat ek nie per ongeluk of deur ‘n fout hier is nie. Ek is U kind en as sulks het U my hier waar ek is, geplaas vir ‘n rede en ‘n doel. Mag ek die sout en die lig wees wat U my geskep het om te wees. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

2 Samuel 2:4

“Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón, y allí ungieron a David como rey de su tribu.”

 • Cada uno de nosotros tiene un propósito y somos llamados por Dios.
 • David fue elegido y ungido por Dios para ser rey.
 • Tú has sido elegido y llamado por Dios para Sus propósitos.
 • Levántate y has lo que Dios te ha pedido hacer y no te asustes.

Oración:   Señor, me doy cuenta de que yo no estoy aquí por algún error o por accidente. Soy Tu hijo, y como tal, Tú me has puesto donde estoy por alguna razón. Permíteme ser la sal y la luz que Tú planeaste cuando me creaste. Amén.

www.alivetogod.com

XHOSA

2 Samweli 2:4

Eza amadoda akwaYuda, amthambisa khona apho uDavide ukuba abe ngukumkani kwindlu yakwa Yuda.’

 • Umntu ngamnye kuthi ubiziwe kwaye uThixo unenjongo ngaye.
 • UDavide wakhethwa wagcotywa nguThixo ukuba abe ngukumkani.
 • Ungokhethiweyo wena, uThixo ukubizile ukuze kuzaliseke icebo lakhe.
 • Phakama uthathe izinto uThixo akubekele zona, ungahambeli kude kwicebo lakhe ngobomi bakho.

Umthandazo: Nkosi, ndiyayiqonda ngoku ukuba asilophutha ubukho bam emhlabeni, Ndingumntwana wakho kwaye undibeke kulendawo ndikuyo ngesizathu. Inga ndingayiyo ityiwa nesikhanyiso ondenze ndasiso. Amen.

www.alivetogod.com