Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

Isaiah 40:29

‘He gives strength to those who grow tired and increases the strength of those who are weak.’

 • When we feel tired and weak we are ideal candidates for His strength and power.
 • When we reach the end of our own strength we can rely on Him more.
 • He comes with His love and strength for each new day.
 • He wants to come right now and give you strength and empower you.

Prayer: Lord, I receive new and increased strength from You right now. I give you my weakness and powerlessness and I receive your power and strength. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Jesaja 40:29

‘Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.’

 • Wanneer ons moeg en swak voel is ons die ideale kandidate vir Sy sterkte en krag.
 • Wanneer ons die einde van ons eie krag bereik kan ons nog meer op Hom staatmaak.
 • Hy kom met Sy liefde en krag vir elke nuwe dag.
 • Hy wil nou dadelik kom om vir jou sterkte te gee en om jou te bekragtig.

Gebed: Vader, ek ontvang nuwe en vermeerderde krag nou van U af. Ek gee U my swakheid en my kragteloosheid en ek ontvang U krag en sterkte. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Isaías 40:29

“Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil.”

 • Cuando nos sentimos cansados y débiles somos los candidatos ideales para recibir Su fuerza y Su poder.
 • Cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, podemos descansar más en Él.
 • Él renueva nos renueva Su amor y Su fuerza cada día.
 • Él quiere venir ahora mismo a darte Su fuerza.

Oración: Señor, recibo nuevas fuerzas de Ti ahora mismo. Te entrego mi debilidad e impotencia y recibo tu poder y tu fuerza. Amén.

www.alivetogod.com

XHOSA

uIsaya 40:29

‘Umnika otyhafileyo amandla, ongenakomelela amandisele ukuqina.’

 • Xa siziva sidiniwe siphelelwa ngamandla, singabona bantu badinga uThixo asiphe amandla.
 • Xa ephela awethu amandla singathembela Kuye.
 • Uza nothando kunye namandla akhe maxa onke.
 • Ufuna ukuza kuwe namhlanje akunike amandla.

Umthandazo: Nkosi, mandifumane amandla amatsha kuwe namhlanje. Ndikunika ubuthathaka bam, ndifumane  awakho amandla kunye nokomelela. Amen

www.alivetogod.com