Alive To God – Daily Thought


ENGLISH

Exodus 13:14

‘With the Power of His Mighty hand, the LORD brought us out…’

 • Never under-estimate the Mighty working Power of God in your life.
 • His Mighty hand is able to deliver, bring breakthrough and liberate us.
 • God’s Mighty hand is able to reach down into our circumstances and situations.
 • Don’t doubt the Lord or His ability, but expect and believe and He can bring you out!

Prayer: Lord, may Your Mighty, Powerful hand be evident in my life. May Your Power bring me through and out on the other side with victory and success. May I never forget that it is Your Mighty hand that has done this for me! Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Exodus 13:14

‘….Die HERE het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte, uit die slawehuis, uitgelei.

 • Moet nooit die Magtige werkende Krag van God in jou lewe onderskat nie.
 • Sy Magtige hand kan ons verlos, ‘n deurbraak bring en ons vry maak.
 • God se Magtige hand kan ons omstandighede en situasies verander.
 • Moenie twyfel aan die Here of Sy vermoë nie, maar verwag en glo en Hy kan jou deurdra!

Gebed: Vader, mag U Magtige, Kragtige hand sigbaar in my lewe wees. Mag U Krag my deurdra met oorwinning en sukses. Mag ek nooit vergeet dat dit U Magtige hand is wat dit vir my gedoen het nie! Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Éxodo 13:14

“El Señor, desplegando su poder, nos sacó de …”

 • Nunca subestimes el poder de Dios en tu vida.
 • Su poderosa mano es capaz de salvarte, trayendo avances y liberándote.
 • Su poderosa mano es capaz de alcanzarte en tus circunstancias, en tu situación.
 • No dudes del Señor si de Su capacidad, sino que cree y Él te sacará!

Oración: Señor, que Tu poderosa mano sea evidente en mi vida. Que tu poder me lleve hasta el otro lado con éxito y victoria. Que nunca olvide que es Tu mano poderosa la que ha hecho eso para mí. Amén.

www.alivetogod.com

FRENCH

Exode 13:14

‘Et lorsque ton fils te demandera un jour: Que signifie cela? tu lui répondras: Par sa main puissante, l’Éternel nous a fait sortir d’Égypte, de la maison de servitude;’

 • Ne jamais sous-estimer la Toute-puissance de Dieu à l’œuvre dans ta vie.
 • Sa main Puissante est capable de nous délivrer, d’apporter une percée et de nous libérer.
 • La main puissante de Dieu est capable d’atteindre nos circonstances et nos situations.
 • Ne doute pas du Seigneur ou de Ses capacités, mais sois dans l’attente et crois, Il peut te délivrer!

Prière: Seigneur, que Ta Toute-Puissante soit évidente dans ma vie. Que Ta Puissance me fasse traverser de l’autre côté de la victoire et du succès. Que je ne puisse jamais oublier que c’est Ta Main Puissante qui a fait ça pour moi! Amen.

www.alivetogod.com

PILIPINO

Exodus 13:14

‘Sa kanpangyarihan ng Kanyang mga kamay, tayo ay inilabas ng Panginoon…’

 • Huwag maliitin ang makapangyarihang gawain ng Diyos sa iyong buhay.
 • Ang Kanyang makapangyarihang kamay ay makapaghahatid, gumgawa ng tagumpay at palayain tayo.
 • Ang makapangyarihang kamay ng Diyos ay makakaabot pababa sa ating kinalalagyan at situasyon.
 • Huwag magalinglangan sa Panginoon at abilidad, bagkos ay asahan at maniwal na kaya Niyang ilabas ka.

Dasal: Panginoon, nawa’y ang Iyong makapangyarihang kamay ay makita sa aking buha. Nawa’y ang Iyong kapangyarihan ang maghatid sa akin sa kabila at magtagumpay. Nawa’y hindi ko malimutan na ang Iyong makapangyarihang kamay ang gumawa nito para sa akin. Amen.

www.alivetogod.com

HINDI

निर्गमन 13:14

‘अपने शक्तिशाली हाथ की शक्ति के साथ, यहोवा ने हमें बाहर लाया …’

 • अपने जीवन में परमेश्वर की ताकतवर शक्ति का कभी भी अनुमान न करें।
 • उसका ताकतवर हाथ सक्षम है, सफलता लाता है और हमें मुक्त करता है।
 • परमेश्वर का ताकतवर हाथ हमारी परिस्थितियों में पहुंचने में सक्षम है।
 • परमेश्वर या उसकी क्षमता पर शक न करें, लेकिन उम्मीद करें और विश्वास करें और वह आपको बाहर ला सकता है!

प्रार्थना: परमेश्वर, आपका ताकतवर, शक्तिशाली हाथ मेरे जीवन में स्पष्ट हो सकता है। आपकी शक्ति मुझे दूसरी तरफ जीत और सफलता के साथ लाएगी। क्या मैं कभी नहीं भूल सकता कि यह आपका ताकतवर हाथ है जिसने मेरे लिए यह किया है!आमीन।

www.alivetogod.com

ZULU

Exodusi 13:14

“Ngesandla esinamandla uJehova wasikhipha…”

 • Ungalinge uwabukele phansi amandla amakhulu kaNkulunkulu asebenza empilweni yakho.
 • Isandla sakhe esinamandla siyakwazi ukukhulula, siyafohla sikukhulule.
 • Isandla esinamandla sikaNkulunkulu siyakwazi ukufinyelela phansi ezimweni esikuzona.
 • Ungalinge ungabaze uJehova namandla akhe, kepha lindela, ukholwe ukuthi nawe uzokukhipha!

Umkhuleko:  Jehova, sengathi amandla, nesandla sakho esinamandla kungabonakala empilweni yami. Sengathi amandla akho angangiwelisela ngaphesheya ngingonqobile nophumelele.  Mangingakhohlwa ukuthi isandla sakho esinamandla esingenzele lokhu!  Egameni likaJesu. Amen.

www.alivetogod.com